Gebruikersvoorwaarden

In geen geval is De Veld & Van den Brule Pensioenconsultants aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de Inhoud te gebruiken, zelfs indien De Veld & Van den Brule Pensioenconsultants in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade. Iedere klacht of claim jegens De Veld & Van den Brule Pensioenconsultants in verband met de Website moet schriftelijk worden ingediend binnen 1 jaar nadat de oorzaak van de klacht zich heeft voorgedaan.

Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van De Veld & Van den Brule Pensioenconsultants . De Veld & Van den Brule Pensioenconsultants is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. De Veld & Van den Brule Pensioenconsultants heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen, en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat De Veld & Van den Brule Pensioenconsultants de inhoud van die web site zou onderschrijven.

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de Inhoud (daaronder mede begrepen logo’s, namen, icons, tekst, plaatjes en foto’s) behoren toe aan De Veld & Van den Brule Pensioenconsultants of haar licentiegevers. Alle rechten met betrekking tot de Inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de Inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzij anders bepaald mag de Inhoud opgenomen op deze website alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Enig ander gebruik van de Inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Veld & Van den Brule Pensioenconsultants is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieen.